امور کنسولی و روادید

تقاضای بازگشت به تابعیت اصلی بانوان خارجی

          بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج نموده و تابعیت ایران را دریافت نموده اند بر اساس شرایط مندرج در ماده 986 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می توانند به تابعیت اصلی خود رجوع کرده و از تابعیت ایران خارج شوند. این افراد می توانند با تکمیل مدارک زیر و برای ارائه درخواست بصورت حضوری به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

              ماده 986 - زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او بسن 18 سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا بارث‌ اموال غیر منقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌ العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بانها داده‌خواهد شد.

مدارک لازم جهت رجوع به تابعیت اصلی بانوان خارجی

1- تکمیل سه (3) نسخه درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی ؛ (فرم شماره 5)

2- تکمیل سه (3) نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی؛ (فرم شماره 2)

3- پانزده (15) قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده؛

4- شش (6) قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده؛

5- اصل و هفت (7) نسخه تصویر برابر با اصل صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی؛

6- اصل و دو (2) نسخه تصویر برابر با اصل گذرنامه ایرانی متقاضی؛

7- 2 نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی؛

8- درخواست کتبی متقاضی؛

9- اصل و تصویر گذرنامه خارجی یا هرگونه مدرک مثبته تابعیت خارجی متقاضی؛

10- اصل و تصویر سند ازدواج ایرانی؛

11- اصل و تصویر سند طلاق یا اصل برگ خلاصه رونوشت وفات شوهر؛

تذکر: بانوانی که شوهر آنها فوت شده و فرزندان مشترک آنها زیر18سال سن تمام می باشند تا زمانیکه فرزندان آنها به سن 18 سال تمام نرسند ، درخواست آنها پذیرفته نخواهد شد.