امور کنسولی و روادید

تقاضای ترک تابعیت ایران

          اتباع جمهوری اسلامی ایران که قصد دارند تابعیت خود را ترک نموده و تابعیت کشور دیگری را کسب نمایند در صورت داشتن شرایط مورد نیاز می توانند درخواست خود را بصورت حضوری بهمراه مدارک لازم به بخش کنسولی  سفارت تحویل نمایند.

 

شرایط لازم:

          بر اساس ماده 988 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران : «اتباع ایرانی نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط زیر:

  •  به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛
  •  هیأت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
  •  قبلا تعهد نمایند ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقولی که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالورثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند، زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می کنند اعم از اطفال صغیر یا کبیر از تابعیت ایران خارج نمی‌شوند مگر اینکه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد؛
  •  خدمت تحت السلاح (سربازی ) خود را انجام داده باشند.

مدارک لازم جهت ارائه درخواست ترک تابعیت:

           1- تکمیل سه نسخه فرم تقاضا نامه خروج از تابعیت (فرم شماره 1)

          2- تکمیل سه نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی.( عکس ارائه شده برای فرم بایددسته جمعی همسر و فرزندانی که قصد ترک تابعیت دارند باشد )(فرم شماره 1)

توضیح : لازم به ذکر است در تکمیل فرمهای بند 1 و 2 ، اسامی و تاریخ تولد همه فرزندان متقاضی باید درج شود و اگر هر کدام از آنان که در فاصله سنی 18 تا 25 سال باشند و مایل به خروج از تابعیت ایران نباشند مراتب در درخواست کتبی مقرر در بند 3 درج گردد.

          3- درخواست کتبی متقاضی مشتمل بر خلاصه شرح حال با ذکر دلایل موجه ترک تابعیت؛

          4- تکمیل سه (3) نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی و همسر او به صورت جداگانه ؛ (فرم شماره 2)

          5 - تکمیل دو (2) نسحه پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت ؛ (فرم شماره 6)

          6 - تکمیل دو (2) نسخه پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت توسط  همسر متقاضی؛ (فرم شماره 6)

          7 - پانزده (15) قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده؛

          8 - هشت (8) قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده؛

          9 - پانزده (15) قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت دسته جمعی همسر و فرزندانی که متقاضی خروج از تابعیت ایران می شوند پشت نویسی شده ؛

          10- اصل و هفت (7) نسخه تصویر صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی ترک تابعیت، همسر و فرزندان کمتر از 25 سال؛

          11- اصل و دو(2) نسخه تصویر کارت یا برگ انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه متقاضیان ترک تابعیت؛

          12- اصل و دو(2) نسخه تصویرگذرنامه ایرانی متقاضی و همسرش و فرزندان ؛

          13- دو(2) نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی، همسر و فرزندان بالای 15 سال؛

          14- ارائه اصل مدرک پذیرش دولتی که متقاضی تابعیت آن را تحصیل می نماید و یک نسخه تصویرآن یا تصویر گذرنامه خارجی متقاضی و همچنین همسر و فرزندان.

          15- تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

 یادآوری: بانوان ایرانی دارای همسر ایرانی نمی‌توانند منفرداً و بدون همسر خود درخواست ترک تابعیت مطرح کنند. بر اساس تبصره ب ماده 988 قانون مدنی، هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.