امور کنسولی و روادید

تقاضای اختیار تابعیت زوج(شوهر خارجی)

           بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می نمایند بر اساس ماده 987 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و طبق شرایط مندرج در آن ماده می توانند تابعیت شوهر خود را اختیار نموده و از تابعیت ایران خارج شوند. این افراد می توانند با تکمیل مدارک زیر و برای ارائه درخواست بصورت حضوری به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

             ماده 987 : زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

            تبصره 1:  هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

            تبصره 2 : زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

          مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. 

 مدارک لازم برای اختیار تابعیت زوج :

1- تکمیل سه (3) نسخه اظهاریه قبول تابعیت زوج توسط متقاضی؛ (فرم شماره 4)

2- تکمیل و امضای یک(1) نسخه تقاضانامه خروج از تابعیت ؛(فرم شماره 1)

3- تکمیل سه(3) نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی ؛ (فرم شماره 2)

4- تکمیل دو (2) نسخه پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت ؛ (فرم شماره 6)

5- پانزده (15) قطعه عکس سه در چهار محجبه تمام رخ جدید و یکنواخت و پشت نویسی شده؛

6- شش(6)  قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت و پشت نویسی شده ؛

7- اصل و هفت (7) نسخه تصویر صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی؛

8- اصل و دو(2) نسخه تصویر گذرنامه ایرانی متقاضی؛

9- دو (2) نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی؛

10- درخواست کتبی متقاضی؛

11- دو (2) نسخه تصویر گذرنامه خارجی متقاضی یا هر مدرک مثبِت تابعیت خارجی وی ( مدرک پذیرش دولت متبوع شوهر)؛

12- اصل و تصویر سند ازدواج و پروانه زناشویی ( ازدواج ایرانی ثبت شده باشد)؛

13- اصل و دو (2) نسخه تصویر گذرنامه یا مدرک هویت خارجی شوهر.