امور کنسولی و روادید

برگ عبور

برگ عبور سند مسافرتی است که فقط برای بازگشت به ایران صادر می شود و از تاریخ صدور بیست روز اعتبار دارد. این سند فقط برای ایرانیان صادر می شود.

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل فرم درخواست صدور برگ مراجعت به کشور. این فرم برای فرزندان زیر 18 سال بایستی  ضمن درج مشخصات فرزند ، توسط ولی (پدر ، جد پدری یا قیم) امضا شود.

2-    ارائه مدرک اقامتی استرالیا

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد) یا اصل گواهی تولد استرالیایی تایید شده توسط سفارت(هزینه تایید 31 دلار) به همراه شناسنامه پدر و مادر

4-    دو قطعه عکس بیومتریک 4*3 جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

5-     تقاضانامه کتبی مبنی بر علت درخواست دریافت برگ مراجعت به کشور و توضیح در مورد نحوه خروج از کشور بصورت قانونی و یا غیر قانونی

6-    ارائه بلیط تأیید شده ویا گواهی مبنی بر رزرو جا

7-    حضور متقاضی در نمایندگی الزامی است.