امور تابعیت

                         1- تقاضای ترک تابعیت ایران

                        2-  تقاضای اختیار تابعیت زوج (شوهر خارجی)

                        3-  تقاضای بازگشت به تابعیت ایران

                        4-  تقاضای بازگشت به تابعیت اصلی بانوان خارجی