افراد بدون گذرنامه

- فرزندان متولد شده در استرالیا ( مدارک)

- زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می کنند (مدارک)

- افرادیکه بصورت قانونی از ایران خارج شده اند و بصورت غیرقانونی و از طریق پناهندگی و یا بصورت قانونی وارد استرالیا شده و درحال حاضر دارای اقامت پناهندگی و یا دائم هستند و یا شهروندی استرالیا دارند. (مدارک)

- افرادیکه گذرنامه آنها مخدوش و غیر قابل استفاده است( سوخته/ آبدیده /دست کاری  شده/ ...). (مدارک)

- افرادیکه بصورت قانونی از ایران خارج شده اند و گذرنامه معتبر ایرانی خود را در استرالیا مفقود کرده اند و یا سرقت شده است. (مدارک

- افرادیکه بصورت غیرقانونی از ایران خارج شده اند و در حال حاضر محل زندگی و کار آنها استرالیا می باشد. (مدارک)